Jump to content

Inovace a know-how - řešení a realizace


Rychlé a efektivní řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti, prosperity a zisku:

 

• vyhledání skrytých možností / rezervy, snížení nákladů, úspory, úsporná řešení, zvýšení náskoku a zisku,

• zvýšení konkurenční výhody / zvýšení užitné hodnoty a parametrů, technické zlepšení, inovace, know-how,

• související a specifické činnosti / vyřazení konkurence z trhu lepším řešením, realizace navržených řešení.

 

Získejte výhody včasného inovování a řešení skrytých možností

 

Výhody včasného řešení inovace a inovování

 

          Včasné řešení inovace a inovování znamená zvýšení a zajišťění konkurenceschopnosti, prosperity a zisků, získání konkurenční výhody na trhu, získání časového náskoku před konkurencí, vyřazení konkurence z trhu nebo včasné odvrácení ztráty. Nově a včas získané know-how, patenty, užitné vzory nebo jiná chráněná řešení výsledný efekt inovace a zisk znásobí.

 

Výhody včasného vyhledání, odhalení a řešení skrytých možností

 

         Okamžité řešení odhalených skrytých a jiných možností znamená zisk konkurenční výhody a mimo jiné i zisk časového náskoku oproti konkurentům včasným hledáním alternativ možných řešení, zvýšení užitných a jiných vlastností produktu, vyřazení konkurence z trhu, úspory materiálu, energie, času, personálu apod. nebo včasné odvrácení ztráty.

 

 Cílem je rychlé, nenákladné, ale přitom maximálně efektivní praktické řešení

 

http://www.jaluvka.com

 


 

Innovations - know-how - economy - solution - executions

 

Fast and effective solution for elevated competitiveness and profit

 

• search secred possibilities / reserve, decrease in cost, reserve funds, budget solution, elevated start and profit,

• elevated competition advantages / elevated use values and parameter, betterment, innovations, know-how,

• related activities / decommissioning competition from market by better ones solution, executions solutions.

 

Get advantages timeous innovating and solution hidden possibilities

 

Advantages timeous solution innovation and innovating

 

        Timeous solution innovation and innovating entails an increase in and assuring competitiveness, flush times and profit, obtaining competition advantages in the market and obtaining date plan start ago competition, decommissioning competition from market or timeous deterrence losses. Lately and betimes acquired know-how, patents, utility designs or other at protected solution ensuant effect innovation and fruit multiply.

 

Advantages timeous search, disclosure and solution close to the vest trouble

 

        Instantaneous solution revealed hidden and by other possibilities entails profit competition benefits and among other things also profit date plan start against competitor timeous questing option likely solution, an increase in utility and by other characteristics product, decommissioning competition from market, economy material, beef, time, personne and the like or timeous deterrence losses.

 

Aim is to  fast, inexpensive, but at the same time maximally effective solution

 

http://www.jaluvka.com/author.htm

Kontaktní informace

Inovace - know-how - úspory - řešení - praktická realizace. Rychlé a efektivní řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti a zisku. Rychlé, nenákladné, ale přitom maximálně efektivní praktické řešení. http://www.jaluvka.com
Česká republika
IČ:
DIČ
Freelancer
Napište nám